برنامه بعدی هیأت :

بایگانی نویسنده: سید رضا جوادی

بزودی خاطره هایی از تعزیه خوانان وبنیانگزاران هیات شهر صفی آباد که خود خاطره شدند و در جوار معبود خویش آرمیدند

بزودی خاطراتی ا ز تعزیه خوانان وبنیانگزاران هیات شهر صفی آباد که خود خاطره شدند ودر جوار معبود خویش آرمیدند

بزودی خاطره هایی از تعزیه خوانان وبنیانگزاران هیات شهر صفی آباد

مرحوم آقای عندلیب امام خوان وشاعر مسلط به تعزیه از اسطوره های صفی آباد بودند که اشعار ونسخ زیادی از نامبرده بیادگار مانده و در دهه چهل به سبزوار رفته ودر کوچه غیر شمارهای سبزوار منزلی خریده ودر خیابان اسرار سبزوار روبروی هتل باختر مغازه ساعت سازی داشتند که من هم چون در سبزوار مشغول تحصیل بودم هر روز بعد از ظهر سری میزدم ومرحوم با چسرش مرحوم علی آقا که در صفی آیاد دفن می باشد مشغول ساعت سازی بودند و طوری که مرحوم آقام می گفت در مسجد چامع سبزوار منبر می رفته که توسط طاغوت ممنوع المنبر شدند  ومرحوم حاج محمد رضا شمس آبادی داماد وی بود  (ادامه دارد)شبیه-بالا-(60)

خاطره ها از عزیزانی که خود خاطره شدند وبه معبود خودپیوستند

شادروان حاج محمد رضا شمس آبادی خاطره تعزیه خوانی صفی آیاد ( حدود شصت سال نوکری آقا )بالان-(5) بالان-(6) بالان-(12) بالان